Matej Bobovník: Možnosti poskytnutia štátnej pomoci

Matej Bobovník   Feb 4 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Minimálna pomoc poskytovaná v zmysle:

1. Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

(nová legislatíva uplatňovaná od 1. januára 2014 do 31.decembra 2020)

Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov.

Pomoc podľa tohto nariadenia sa môže uplatňovať pre MSP, ako aj pre veľké podniky.

Do roku 2015 sa uplatňovalo nasledovné opatrenie, ktoré sa môže uplatňovať aj na základe nového nariadenia: 

›Schéma de minimis poskytovaná chovateľom včiel na opeľovaciu činnosť včiel

2. Nariadenia Komisie (EÚ) ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

(nová legislatíva uplatňovaná od 1. januára 2014 do 31.decembra 2020)

Toto nariadenie sa uplatňuje na spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov.

Pomoc podľa tohto nariadenia sa môže uplatňovať pre MSP, ako aj pre veľké podniky. 

Do roku 2015 sa uplatňovalo nasledovné opatrenie, ktoré sa môže uplatňovať aj na základe nového nariadenia:

›Schéma de minimis na účasť spracovateľov poľnohospodárskej produkcie na výstavách

3. Nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004

(účinnosť pôvodného nariadenia skončila 31. decembra 2013, v súčasnom období prebieha proces prípravy novej legislatívy, termín účinnosti nového nariadenia je od 1. júla 2014)

Do roku 2015 sa uplatňovalo nasledovné opatrenie, ktoré sa môže uplatňovať aj na základe nového nariadenia:

›Schéma de minimis na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

 

Rozpočet finančných prostriedkov alokovaných do programu „Štátna pomoc a do programu „Národné podpory.

 

 
skutočnosť 2013
skutočnosť 2014
limit 2015
Štátna pomoc
4 046 998 EUR
3 043 220 EUR
1 206 354 EUR
Národné podpory
4 154 880 EUR
3 960 875 EUR
2 325 000 EUR
SPOLU
8 201 878 EUR
7 004 095 EUR
3 531 354 EUR

 

Ciele poskytovania štátnej pomoci a národných podpôr

 

  • ›podpora propagácie kvalitných poľnohospodárskych výrobkov (úhrada nákladov súvisiacich s prezentáciou poľnohospodárskych výrobkov a služieb na domácich a zahraničných výstavách, najmä výrobkov),
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej prvovýroby,
  • ›trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov,
  • podpora zamestnávania znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov,
  • ›zlepšenie genetickej kvality chovaných hospodárskych zvierat,
  • prevencia pred chorobami a nákazami hospodárskych zvierat,
  • diverzifikácia aktivít na vidieku smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.

 

Autor príspevku

Ing. Matej Bobovník, riaditeľ odboru špecifických operácií    (Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR)

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok