Poskytovanie štátnej pomoci podľa schém štátnej pomoci

Matej Bobovník   Feb 3 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Schéma štátnej pomoci – predpis, ktorý upravuje podmienky pre poskytovanie pomoci na konkrétne opatrenia. V schéme sa definujú napr. oprávnení žiadatelia, oprávnené náklady, mechanizmus a podmienky poskytovania pomoci, rozpočet a doba účinnosti schémy.

V závislosti od druhu opatrenia, ktoré schéma rieši, prebieha schvaľovací proces schémy.

Možnosti schválenia opatrení (schém ŠP):

Povinnosť notifikovať schémy Komisii:

1) Schválenie schémy na základe Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „Zmluva“) – podľa Zmluvy sa môže požiadať o notifikáciu pomoci na akékoľvek opatrenie o ktorého aplikáciu má ČŠ záujem (u nás napr. daň z minerálnych olejov).

2) Schválenie schémy na základe Usmernení – Usmernenia definujú okruh opatrení, pri ktorých Komisia stanovila podmienky, pri splnení ktorých môže ČŠ predpokladať, že bude ním notifikovaná pomoc schválená Komisiou (u nás napr. opatrenia v lesnom hospodárstve).

Oslobodené od povinnosti notifikácie schémy Komisii:

3) Blokové (skupinové) výnimky  (u nás väčšina opatrení)

4) Pomoc de minimis – pomoc de minimis sa nepovažuje za štátnu pomoc. Ide o rozsahom malú pomoc (v poľnohospodárskej prvovýrobe do 15 000 Eur v priebehu troch rokov, pri spracovateľoch 200 000 Eur v priebehu troch rokov), ktorá podľa Komisie neovplyvňuje trh. Pri pomoci schéma ŠP nepodlieha notifikačnej povinnosti ani sa neoznamuje Komisii. Celý proces prípravy a aplikácie schémy pomoci de minimis je na spolupráci s MF SR. (u nás napr. účasť na výstavách pre spracovateľov, opeľovacia činnosť včiel).

 

Možnosti poskytnutia štátnej pomoci

 

Blokové výnimky pre poľnohospodárstvo

  Toto nariadenie sa uplatňuje v prospech malých a stredných podnikov:

›pôsobiacich v sektore poľnohospodárstva (poľnohospodárska prvovýroba, spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov)

›na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy. Ide o pomoc v prospech lesného hospodárstva a opatrenia pomoci v prospech MSP vo vidieckych oblastiach, ktoré sú spolufinancované z EPFRV alebo poskytnuté ako dodatočné vnútroštátne financovanie týchto spolufinancovaných opatrení.

Do roku 2015 sa uplatňovali nasledovné opatrenia:

›pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov

›Schéma blokovej výnimky na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách 

›pomoc na náhradu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

›Schéma blokovej výnimky na riešenie sucha v roku 2010

›pomoc na náklady na prevenciu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a pomoc na náhradu strát spôsobených chorobami zvierat alebo rastlinnými škodcami

bolo uplatňované ako transfer cez ŠVPS SR, prostredníctvom schémy blokovej výnimky na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat

›pomoc v sektore hospodárskych zvierat

›Schéma blokovej výnimky na kontrolu úžitkovosti

›Schéma blokovej výnimky na plemennú knihu

›Schéma blokovej výnimky na straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

 

Blokové výnimky všeobecné

 

Pokiaľ ide o prvovýrobu poľnohospodárskych výrobkov, toto nariadenie by sa malo uplatňovať iba na niektoré opatrenia.

Do roku 2015 sa uplatňovali nasledovné opatrenia, ktoré sa budú môcť uplatňovať aj na základe nového nariadenia:

›pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania vo forme mzdových dotácií

›Schéma blokovej výnimky na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov

Štátna pomoc, ktorú je potrebné notifikovať

Ide o opatrenia na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, teda o nepoľnohospodárske opatrenia, ktoré sa musia notifikovať. Prakticky ide najmä o opatrenia na podporu v lesníctve, diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností, podpora v oblasti vidieckeho cestovného ruch…

Do roku 2015 sa uplatňovali nasledovné opatrenia, ktoré sa budú môcť uplatňovať aj na základe nového nariadenia:

›pomoc zameraná na kompenzáciu nákladov na opätovné vytvorenie zásob (obnovu) lesných porastov zničených na základe rozhodnutia štátu v boji proti chorobám a škodcom

›Schéma štátnej pomoci v lesnom hospodárstve

bolo uplatňované ako transfer cez ŠL TANAP, prostredníctvom schémy štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme

›pomoc na školenie vlastníkov lesov a lesných robotníkov a na konzultačné služby poskytované tretími stranami, vrátane vytvárania podnikateľských plánov, plánov lesného hospodárstva a štúdií uskutočniteľnosti, ako aj na účasť na súťažiach, výstavách a veľtrhoch

bolo uplatňované ako:

›transfer cez NLC prostredníctvom schémy štátnej pomoci na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov

›transfer cez NLC prostredníctvom schémy štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesoch

 

Autor príspevku

Ing. Matej Bobovník, riaditeľ odboru špecifických operácií    (Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR)

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok