Štátna pomoc a národné podpory a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenského pôdohospodárstva

Matej Bobovník   Feb 2 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Počas workshopu EZAT v Pieštanoch pod názvom: ” Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014 ” sme farmárom a potravinárom z Bratislavského kraja ozrejmili, že v rámci dotačnej politiky agrorezortu existujú tri piliere financovania. Po priamych platbách a projektových podporách existuje pod Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ešte tretí pilier. Ten predstavuje Štátna pomoc a národné podpory. Aby sme si ozrejmili ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenského pôdohospodárstva musíme najskôr poznať čo to vlastne štátna pomoc znamená.

 Štátna pomoc jeposkytnutie pomoci na podnikanie z verejných zdrojov, t. j. poskytnutie pomoci zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, rozpočtu obce alebo rozpočtu inej osoby kvalifikovanej ako poskytovateľ (napr. zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).

Legislatívny základ pre poskytovanie štátnej pomoci

a pomoci de minimis v rezorte pôdohospodárstva sa riadi týmito základnými legislatívnymi normami:

Legislatíva EÚ:

›Usmernenie Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014-2020 (ďalej len Usmernenia“),

›Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „GBER“),

›Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. Júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú   za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ABER“),

›Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis,

›Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva.

Legislatíva SR:

›Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

›Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

1_1

Foto: workshop EZAT: Inovačbé trendy v agrorezorte od roku 2014

Mechanizmus poskytovania štátnej pomoci

 

Formy poskytovania štátnej pomoci:

 A) Priama

›dotácia, príspevok, grant,

›úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,

›úhrada časti úveru,

›návratná finančná výpomoc.

 

B) Nepriama

›poskytnutie štátnej záruky alebo bankovej záruky,

›poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách ,

›predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,

›poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,

›odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.

 

Spôsoby poskytovania štátnej pomoci:

 

›podľa schém štátnej pomoci

Schéma štátnej pomoci – predpis, ktorý upravuje podmienky pre poskytovanie pomoci na konkrétne opatrenia. V schéme sa definujú napr. oprávnení žiadatelia, oprávnené náklady, mechanizmus a podmienky poskytovania pomoci, rozpočet a doba účinnosti schémy.

›individuálna štátna pomoc

 

Autor príspevku:  

Ing. Matej Bobovník, riaditeľ odboru špecifických operácií    (Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR)

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok