Fridolín Pokorný: Oplatí sa podnikať v malých množstvách

Miroslav Babinský   Jan 29 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Rok 2015 naznačuje , že najnovšie inovačné trendy v malých a stredných agropodnikoch prebiehajú smerom k finalizácii vlastnej produkcie a priamemu predaju s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu vo výrobe. Farmári sa snažia diverzifikovať svoje podnikanie do čo najširšieho portfólia produktov a služieb na agrotrhu. Tu si kladú otázku: Oplatí sa podnikať v malých množstvách?

Byť úspešným podnikateľom znamená poznať odpoveďe na otázky uvedené nižšie a vedieť ich riešiť. Aby sme tieto nejasnosti vedeli riešiť musíme rozlúsknuť 8 základných faktorov, a to:

 

 1. Stanoviť si podnikateľský zámer – vedieť čo chcem vyrábať?
 2. Čo chcem umiestňovať na trh?
 3. Kde chcem vyrábať?
 4. Zhodnotiť vhodnosť výrobných priestorov.
 5. Preštudovať si príslušnú oblasť legislatívy.
 6. Pripraviť všetky podklady pre výrobu – HACCP, priestory.
 7. Podať žiadosť o registráciu alebo schválenie.
 8. Po registrácii alebo schválení môžem vyrábať.

 

Foto: MVDr. Fridolín Pokorný počas prednášky na workshope EZAT

K uvedenému je nutné predovšetkým ovládať základnú legislatívu a normy v SR vzťahujúce na sa výrobu a predaj potravín v malých množstvách. Túto problematiku upravuje nasledovná legislatíva:

 • Nariadenie (ES) č. 178/2002
 • Nariadenie (ES) č. 852/2004
 • Nariadenie (ES) č. 853/2004
 • Schéma schvaľovania
 • Nariadenie vlády SR č. 359/2001 Z.z.
 • Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.
 • Žiadosť o registráciu podľa zákona č. 152/1995 Z.z.
 • Žiadosť o registráciu podľa zákona č. 39/2007 Z.z.
 • Žiadosť o schválenie podľa zákona č. 39/2007 z.z.

 

Kľúčovým legislatívnym nástrojom pre túto oblasť podnikania je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z. , ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

Ustanovuje hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov prvovýrobcami konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam a upravuje povinnosti prevádzkovateľov týchto miestnych maloobchodných prevádzkarní ( špecifikované v § 2- 7).

Tieto malé množstvá prvotných produktov musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu farmy alebo činnosti prvovýrobcu. Prvovýrobca musí byť na tieto činnosti osobitne zaregistrovaný.

Pre účely dodávania malých množstiev prvotných produktov je vymedzený pojem „ miestna maloobchodná prevádzkareň “. Ide o maloobchodnú predajňu, vhodne vybavené trhové miesto, maloobchodné zariadenie spoločného stravovania. Z tohto vymedzenia sú vylúčené supermarkety, distribučné centrá, veľkoobchodné predajne, podomový obchod, zásielkový, internetový alebo sprostredkovateľský predaj.

Miestna maloobchodná prevádzkareň už okrem priameho predaja konečnému spotrebiteľovi /vrátane podávania pokrmov pripravených na mieste z dodaných malých množstiev prvotných produktov/ nesmie ďalej dodané malé množstvá uvádzať na trh. Konečný spotrebiteľ môže takto nakúpené potraviny použiť len na súkromnú domácu spotrebu.

Foto: účastníci workshopu EZAT

Pre prvotné produkty živočíšneho pôvodu je vymedzený pojem miestna maloobchodná prevádzkareň podrobnejšie a prísnejšie. Okrem vyššie uvedených požiadaviek ide o vhodne vybavenú  predajňu alebo zariadenie spoločného stravovania alebo trhovisko, ktoré je vzdialené najviac 2 hodiny cesty od územného obvodu daného kraja. Okrem toho nemožno dodávať malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu do krátkodobých stánkov a stanov, predajných vozidiel na ambulantný predaj.

 

Podrobnejšie o problematike informoval MVDr. Fridolín Pokorný zo Štátnej veterinovej a potravinovej správy SR na podujatí EZAT v Pieštanoch počas workshopu: Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014.

Viac sa dočítate na

www.agroturizmusslovakia.sk/Workshopy/Inovačné trendy.

 

Autor článku: Ing. Miroslav Babinský

                     gestor EZAT pre poľnohospodárstvo

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok