Fridolín Pokorný: Pravidlá a legislatívne predpisy v rámci potravinového režimu v SR od roku 2015

Miroslav Babinský   Jan 27 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Uplynulý týždeň počas v poradí už druhého workshopu EZAT v Pieštanoch predstavil farmárom a potravinárom z Bratislavského kraja pán MVDr. Fridolín Pokorný zo Štátnej veterinovej a potravinovej správy SR pravidlá a legislatívny rámec pre výrobu potravín v roku 2015. Realita zdravotných nebezpečenstiev z potravín neustále stúpa, a preto stanovené podmienky legislatívou pre výrobu potravín na Slovensku sú čoraz prísnejšie. S tým súvisía aj stanovené podmienky pri umiestňovaní potravín na trh.

Aké sú najčastejšie príčiny nedostatkov v potravinách? Odpoveď musíme hľadať v zodpovedaní týchto otázok:

Voľný pohyb potravín v krajinách EÚ...?

Systém kontroly potravinového reťazca z farmy na stôl…?

Zhoršujúce sociálne postavenie spotrebiteľa v prebiehajúcej ekonomickej kríze…?

Nekalá činnosť v produkcii potravín ...?

 Na workshope EZAT : Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014 pán MVDr. Fridolín Pokorný pomenoval najčastejšie nedostatky vo výrobe potravín. Medzi hlavné príčiny patrí neznalosť obsahu legislatívy (povinnosti potravinového práva) a neznalosť výrobného procesu. K nemu možno pričleniť aj neznalosť systému HACCP. V prípade budovania prevádzok sú to neznalosť požiadaviek legislatívy na budovy, technológie, infraštruktúru, konštrukcie, balenia, označovanie a neznalosť požiadaviek legislatívy na suroviny, ktoré sa používajú na výrobu potravín.

             

Foto:  MVDr. Fridolín Pokorný , ŠVPS SR, workshop EZAT, Január 2015, Pieštany

 

Najčastejšími nedostatkami pri umiestňovaní potravín na trh sú čistenie, sanitácia a dezinfekcia, deratizácia. K ním nemajú podniky zavedený systém a nie sú vedené záznamy. Podniky taktiež nevenujú dostatočnú pozornosť údržbe budov a technologických zariadení v potravinárskej prevádzke. Veľké riziká sú spojené s manipuláciou (preprava, skladovanie, vystavovanie) a kontrolou tovaru. Ďalším problémom je likvidácia tovaru , vymedzovanie a označovanie priestoru na skladovanie vyradeného tovaru z predaja.

Základným zákonm pre uvádzanie potravín na trh v Slovenskej republike je Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pre podnikanie v oblasti výroby živočíšneho pôvodu a potravín živočíšneho pôvodu je Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Aktualizované znenia uvedených zákonov spolu so súvisiacimi predpismi pre jednotlivé komodity sú zverejňované na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ( www.svps.sk).

Registrácia alebo schvaľovanie prevádzkarní na výrobu potravín živočíšneho pôvodu a potravín ?

V článku 6 ods. 2 Nariadenia (ES) č. 852/2004 sa vyžaduje, aby sa prevádzkarne registrovali u príslušného orgánu. Účelom registrácie je umožniť príslušným orgánom členských štátov, aby vedeli, kde sa prevádzkarne nachádzajú a aké sú ich činnosti, aby bolo možné vykonávať úradné kontroly vždy, keď to vnútroštátny príslušný orgán považuje za potrebné, a v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými v článku 31 Nariadenia (ES) č. 882/2004, ktorým sa vyžaduje, aby príslušné orgány členských štátov vypracovali postupy, ktorými sa majú prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov riadiť pri predkladaní žiadosti o registráciu.

 

Foto:  MVDr. Fridolín Pokorný , ŠVPS SR, workshop EZAT, Január 2015, Pieštany

 

Registrácia predstavuje jednoduchý postup, pri ktorom je príslušný orgán – regionálna veterinárna a potravinová správa informovaná o adrese prevádzkarne a o vykonávanej činnosti. Ak sú tieto informácie dostupné už z iných zdrojov, napr. registrácia na environmentálne účely alebo v súvislosti so zdravím zvierat alebo na iné administratívne účely, možno tieto informácie použiť aj na účely hygieny potravín.

Informácie o povinnostiach prevádzkovateľov potravinárskych podnikov : nájdete na http://www.svssr.sk/potraviny/. Registrácia prevádzkarní prebieha podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Viac sa dočítate na www.agroturizmusslovakia.sk/Workshopy/Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014.

 

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok