Ing. Dagmar Richterová: Zmeny v daňových predpisoch od roku 2014

Ing. Dagmar Richterová   Jan 18 2015   E-learning/Ekonomika

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov alebo novela zákona, resp. zákon o dani z príjmov“) prináša najmä nasledujúce zmeny:

 

 

Daňová uznateľnosť nákladov na majetok používaný na súkromné účely aj podnikanie

 

Hlavná zmena je v tom, že daňovníci si pri uplatňovaní výdavkov budú môcť vybrať z dvoch možností, a to:

›paušálne uplatňovanie výdavkov vo výške 80 %, alebo

›uplatniť preukázateľnú výšku výdavkov v závislosti od pomeru používania majetku na súkromné účely a na podnikanie.

›Daňová uznateľnosť sa týka výdavkov (nákladov) na

› obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku.

› Ustanovenie sa nevzťahuje na výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami,

› výdavky zamestnávateľa, ktorý poskytuje zamestnancom nepeňažný benefit vo forme motorového vozidla na služobné aj súkromné účely, a výdavky na osobnú potrebu daňovníka podľa § 21 ods. 1 písm. i).

›Z novely sa nakoniec vypustil kritizovaný zoznam majetku s charakterom osobnej potreby (v pôvodnom návrhu bol špecifikovaný v Prílohe č. 6).

› Ustanovenie § 19 odsek 2) písm. t sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

 

Foto: Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane , workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Odpisovanie majetku

›Zmeny v odpisovaní majetku (zmena metódy odpisovania, odpisovej skupiny, doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu) sa týkajú aj už zaradeného majetku, ktorý sa odpisuje podľa aktuálneho znenia ZDP platného do 31. decembra 2014. Už uplatnené odpisy sa ale spätne neupravujú.

Nové odpisové skupiny

›Menia sa odpisové skupiny (§ 26 ods. 1). Pre niektoré stroje a technológie sa umožní rýchlejšie (8 ročné) odpisovanie, a pre administratívne budovy či hotely sa zase doba odpisovania zdvojnásobí na 40 rokov.

›Odpisové skupiny po novom vyzerajú takto:

 

Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

1 4
2 6
3 8
4 12
5 20
6 40

 

 

Doterajšia odpisová skupina 3 s dobou odpisovania 12 rokov sa rozdeľuje na novú odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania 8 rokov a skupinu 4 s dobou odpisovania 12 rokov. Do novej skupiny 3 boli preradené vybrané druhy majetku technologického charakteru, ako elektrické motory, generátory a transformátory, turbíny, chladiace a vetracie zariadenia alebo stroje pre metalurgiu. 

›Zároveň bola doterajšia odpisovaná skupina 4 rozdelená na novú skupinu 5 s dobou odpisovania 20 rokov a skupinu 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Do skupiny 6 boli preradené hotely, budovy pre administratívu, kultúru, vzdelávanie a zdravotníctvo,  bytové stavby a niektoré ďalšie typy budov.  

›V prípade používania budovy na viac účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.

›Novela obmedzuje možnosť používania zrýchleného odpisovania iba na nové odpisové skupiny 2 a 3 a stanovuje nové koeficienty pre zrýchlené odpisovanie v skupine 3 (koeficienty 8/9/8). Osobné automobily, ktoré sú zaradené do 1. odpisovej skupiny, tak bude možné odpisovať iba rovnomerne počas 4 rokov, pričom zmena odpisovania sa bude týkať aj majetku odpisovaného pred 1.1.2014.

›Zmeny v odpisovaní sa po prvý krát uplatnia za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

 

Foto: Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane , workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Prerušenie odpisovania majetku

 

›V zdaňovacom období, v ktorom majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

 ›Definujú sa nové situácie (§ 22 ods. 9), v ktorých musí daňovník prerušiť odpisovanie hmotného majetku (prvý krát za použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015):

›ak má daňovník počas dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov v dôsledku zmien zdaňovacích období (z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak) tri zdaňovacie obdobia k prerušeniu odpisovania dôjde v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 

›Povinnosť prerušiť odpisovanie sa nebude vzťahovať na daňovníkov, ktorí si uplatňujú úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci (§ 30a) a úľavu na dani pre prijímateľa stimulov (§ 30b).

›Prerušenie odpisovania alebo zmenu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 nebude možné uplatniť (doplnený odsek 11 v § 26):

›prostredníctvom dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.  Napr. ak daňovník v riadnom daňovom priznaní uplatnil prerušenie odpisovania, tak v dodatočnom daňovom priznaní po vykonaní daňovej kontroly už nemôže zrušiť prerušenie odpisovania a daňové odpisy dodatočne uplatniť.  

›pri výkone daňovej kontroly

Odpisovanie luxusných automobilov a zvýšenie základu dane

›Daňovníci, ktorí odpisujú automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, alebo si takéto automobily prenajímajú formou operatívneho prenájmu, budú musieť vykonávať test základu dane, z ktorého môžu vyplynúť jeho zvýšenie. Toto zvýšenie pritom nemusí zodpovedať rozdielu medzi vstupnou a limitovanou cenou. Dotkne sa daňovníkov s nízkym základom dane. 

›Test spočíva v porovnaní vykázaného základu dane (po zahrnutí plnej výšky odpisov alebo nájomného z vozidla) s odpismi, ktoré sú vypočítané z limitovanej ceny 48 000 eur, alebo v prípade prenájmu s limitovaným ročným nájomným vo výške 14 400 eur.

›Ak je vykázaný základ dane nižší ako limitovaná výška odpisov alebo nájomného z týchto osobných automobilov (vynásobená počtom takýchto luxusných automobilov), základ dane sa zvýši o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi / nájomným a limitovanými odpismi / nájomným. 

›Ak luxusné auto odpisuje podnikateľ, ktorý ho prenajíma inému nájomcovi formou operatívneho prenájmu, takýto test a úpravu dane vykonávať nebude (bude ho robiť nájomca).

›Test je upravený v nových odsekoch 34 a 35 § 17 ZDP, po prvýkrát sa použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015. Vzťahovať sa bude aj na automobily obstarané formou finančného prenájmu a automobily odpisované pred 1.1.2015.

›Podľa dôvodovej správy ak je luxusný automobil používaný aj na osobnú potrebu podľa § 19 ods. 2 písm. t) (viď vyššie), bude daňovník najprv postupovať podľa § 17 ods. 34 a potom na odpisy uplatní rovnakú percentuálnu výšku, v akej uplatňuje výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t).

›Pri výpočte zostatkovej ceny luxusných automobilov pre daňové účely sa však nebudú brať do úvahy úpravy odpisov podľa § 17 ods. 34 a § 19 ods. 2 písm. t). Ak sa jedná o luxusný automobil s charakterom osobnej potreby, ktorého náklady daňovník kráti % využívania na podnikanie podľa § 19 ods. 2 písm. t), zostatkovou cenou bude vstupná cena znížená o ročné odpisy vypočítané podľa § 27 zákona (t.j. krátenie odpisov sa nebude brať do úvahy). Definíciu zostatkovej hodnoty upravuje novelizovaný odsek 3 v § 25.

Foto: Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane , workshop EZAT,Pieštany 2014

Obmedzenie daňovej uznateľnosti odpisov majetku u prenajímateľa

›Prenajímatelia hmotného majetku si budú môcť uplatniť odpisy najviac do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku (resp. do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov prislúchajúcich na zdaňovacie obdobie). Rozdiel, t.j. neuplatnenú časť ročného odpisu, si budú môcť uplatniť až po uplynutí doby odpisovania majetku, stále však maximálne do výšky príjmov z prenájmu.  Toto ustanovenie (§ 19 ods. 3 písmeno a) sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015

Prednáška k atuálnym zmenám v účtovných a daňových predpisov pre roky 2014 a 2015 bola v plnom rozsahu prezentovaná v polovici decembra v Pieštanoch, kde sa uskutočnil workshop pod názvom: Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

 

Autor príspevku::

Ing. Dagmar Richterová

Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Viac sa dočitate na www.agroturizmusslovakia.sk a www.ezat.sk.

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok