Ing. Dagmar Richterová: Aktuálne pracovné , mzdové a účtovné predpisy pre rok 2014

Ing. Dagmar Richterová   Jan 15 2015   E-learning/Ekonomika

Aktuálne zákony súvisiace s podnikaním pre roky 2014 a 2015, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení rieši Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov schválená dňa 17. 10. 2013 Národnou radou Slovenskej republiky a platná od 1.1.2014 zdôraznila Ing. Dagmar Richterová, gestorka EZAT pre účtovníctvo a dane.

Foto: Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane ,

workshop EZAT Pieštany 2014

” Zmeny a doplnenia prijaté v novele zákona o účtovníctve majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným podnikateľom a spresniť časť týkajúcu sa registra účtovných závierok. Zjednodušenie podnikania sa týka oblastí oceňovania, inventarizácie a zostavovania účtovnej závierky. Zmeny pocítia aj podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva či neziskové organizácie. Najzásadnejšou zmenou v zákone o účtovníctve, ktorá má zjednodušiť život malým a stredným podnikateľom a znížiť ich administratívne zaťaženie, je zavedenie nového typu účtovnej jednotky, a to možnosť účtovnej jednotky (podniku) považovať sa za mikro účtovnú jednotku” povedala Ing. Dagmar Richterová.

 

Podľa súčasne platnej legislatívy všetky podnikateľské účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku v rovnakom rozsahu. Slovenská účtovná legislatíva pomerne podrobne upravuje výkazy účtovnej závierky, a tieto výkazy sú záväzné pre každú účtovnú jednotku v ich úplnom rozsahu. Znamená to, že aj malé a stredné podniky museli (určitý čas ešte budú musieť) používať výkazy v ich celom rozsahu, aj keď nemali pre jednotlivé riadky náplň, a výkazy sa odovzdávali vyplnené len v minimálnom rozsahu.

Schválená novela zákona o účtovníctve umožní mikro účtovným jednotkám zostavovať účtovnú závierku v skrátenej forme. Prvú účtovnú závierku v skrátenej forme bude možné zostaviť za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2014.

Napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej účtovné obdobie bude kalendárny rok 2014, môže po splnení požadovaných kritérií zostaviť tzv. skrátenú účtovnú závierku. Skrátenú účtovnú závierku môžu zostaviť aj tie účtovné jednotky, ktoré vznikli 1. januára 2014 a neskôr, ak sa tak rozhodnú.

Do registra účtovných závierok sa budú vo vzťahu k podnikateľom (najmä obchodným spoločnostiam) povinne ukladať:

     - riadne individuálne účtovné závierky,

     - mimoriadne individuálne účtovné závierky,

     - správy audítorov,

     - individuálne výročné správy.

 

Malé a stredné účtovné jednotky (podnikatelia) budú môcť ukladať účtovnú závierku v elektronickej alebo listinnej podobe. Rozhodnutie je v zmysle novely zákona o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014, ponechané na účtovnej jednotke. Možnosť tejto voľby budú môcť využiť najmä mikro účtovné jednotky.

 

Foto: Ing. Dagmar Richterová,gestor EZAT pre účtovníctvo a dane ,

workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Ak vznikne účtovnej jednotke povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, správu audítora, ako aj výročnú správu bude musieť ukladať do registra v elektronickej podobe. Súčasťou výročnej správy je aj účtovná závierka za účtovné obdobie.

Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne účtovnú závierku doručiť daňovému úradu v listinnej podobe si splní povinnosť uloženia a zverejnenia účtovnej závierky dňom doručenia daňovému úradu. Daňový úrad doručenú účtovnú závierku skontroluje a prevedie do elektronickej formy a následne postúpi na uloženie do registra.

Od 1. januára 2014  sa podnikateľom znížila administratívna záťaž a to vďaka registru účtovných závierok. Podnikatelia od tohto roku môžu  predkladať účtovné závierky len finančnej správe a nebudú teda musieť podávať účtovné závierky viacerým inštitúciám a v rôznych lehotách v závislosti od právnej normy, či predmetu podnikania. Subjekty nebudú musieť ukladať dokumenty na zverejnenie v registri priamo, ale prostredníctvom svojho správcu dane, a to spôsobom a v lehotách uložené zákonom. Správca registra zabezpečí uloženie účtovnej závierky, ktorú subjekt predloží spolu s daňovým priznaním, v registri, resp. v zbierke listín obchodného registra. 

Lehota na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného majetku sa predĺži zo súčasne platnej povinnosti inventarizovať najmenej raz za dva roky na najmenej raz za štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti bude musieť účtovná jednotka inventarizovať len jeden raz za účtovné obdobie, a to ku dňu, ku ktorému bude zostavovať účtovnú závierku, riadnu alebo mimoriadnu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky novelizáciou príslušného ustanovenia zákona o účtovníctve odbremení účtovnú jednotku od nadbytočných povinností počas účtovného obdobia, ako aj k súvahovému dňu.

 

Prednáška k atuálnym zmenám v účtovných a daňových predpisov pre roky 2014 a 2015 bola v plnom rozsahu prezentovaná v polovici decembra v Pieštanoch, kde sa uskutočnil workshop pod názvom: Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

 

Autor príspevku::

Ing. Dagmar Richterová

Richter & Partners Consulting, spol. s r.o.

Viac sa dočitatena www.agroturizmusslovakia.sk a www.ezat.sk.

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok