Ing. Juraj Kožuch: Priame platby a krížové plnenie od roku 2014

Ing. Juraj Kožuch   Jan 13 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Priame platby v poľnohospodárstve sú jedným z nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a majú zabezpečovať produkčnú funkciu poľnohospodárstva, obhospodarovanie pôdy, udržanie obyvateľstva na vidieku a tiež primeraný príjem pre poľnohospodárov. Jednou z nepriamych funkcií podpôr je tiež regulovať objem produkcie určitých komodít, keďže môžu byť spojené len s určitou výrobnou kvótou alebo výmerou, či dokonca s „neprodukciou“ na pôde. Všetko usmerňuje Európska Komisia a udáva legislatíva na úrovni EÚ. Poľnohospodári sú podporovaní vo všetkých vyspelých krajinách sveta, čo im umožňuje nielen vyrábať, ale najmä predávať svoje produkty na svetovom trhu.

O priame platby v poľnohospodárstve môže za určitých podmienok požiadať každý subjekt podnikajúci na poľnohospodárskej pôde, ktorú deklaruje (min. 1 ha). Na Slovensku administruje priame platby Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá je podriadená správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Žiadosti o priame platby sa predkladajú na predpísaných formulároch, spolu s povinnými prílohami a PPA podrobuje každého žiadateľa až trojnásobnej krížovej kontrole, pričom využíva aj diaľkový prieskum zeme (plôch). Nesprávnosť, porušenie, alebo nedodržanie daných podmienok má za následok pokutovanie žiadateľa, prípadne až jeho vyradenie zo systému podpôr na rôzne dlhé obdobie. Preto je dôležité úplne a presne ovládať podmienky a v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí včas komunikovať so zodpovednými pracovníkmi PPA.

 Foto: Ing. Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb PPA , workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Navyše, pre získanie priamych platieb musí každý žiadateľ spĺňať náročné požiadavky EÚ a uplatňovať zásady tzv. „správnej poľnohospodárskej praxe“, čo je súbor opatrení pre ochranu zdravia ľudí, pohody hospodárskych zvierat, prírody, pôdy, vody, atď. Všetky tieto podmienky sú uvedené v rámci zákonných požiadaviek hospodárenia dané národnou legislatívou pre rôzne oblasti, ktoré EÚ nazvala „krížové plnenie“ (z anglického „Cross-compliance“). Národná legislatíva rešpektuje európske nariadenia a smernice, no v niektorých prípadoch je dokonca nad rámec požiadaviek EÚ. Poskytnutie plných priamych platieb (s výnimkou doplnkových národných platieb) je teda podmienené ich dodržiavaním, ktoré kontroluje PPA prostredníctvom poverených organizácií (ÚKSÚP, ŠVPS SR). Porušenie, či nedodržiavanie požiadaviek vedie ku kráteniu podpôr, alebo až k vyradeniu zo schémy na ďalšie roky.

V roku 2014 v oblasti priamych platieb boli dotované tituly Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba na dojnicu, Osobitná platba na cukor a Osobitná platba na ovocie a zeleninu za predpokladu dodržiavania krížového plnenia (GAEC, Povinné požiadavky hospodárenia) , povedal Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb PPA. Počet žiadostí na dotáciu oproti roku 2012 / 16.413/ nám vzrástol v roku 2014 na konečný počet 17 753 žiadostí na dotáciu pri celkovej výmere 1,883 mil. ha. Pri platbách na dojnicu to bolo 1463 žiadateľov s počtom 134 tis. ks. Pri platbe na cukor to bolo 346 žiadostí s pestovanou výmerou 32 tis. ha. Osobitná platba na zeleninu a ovocie zaznamenali sme 660 žiadostí pri 12 tis. ha pestovanej výmery.

” V prípade agroenviromentálnych záväzkov sme vychádzali z Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. (novela č. 50/2014 Z. z.). Ak žiadateľ, ktorý plnil podmienky v päťročnom záväzku 2009 – 2013, chce pokračovať v záväzku do 31.decembra 2014, je povinný predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia. Žiadosť o pokračovanie sa predkladala samostatným listom do konca marca 2014 odo dňa nadobudnutia účinnosti novely ” vysvetľuje Ing. Juraj Kožuch.

 

Foto: Ing. Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ sekcie priamych platieb PPA , workshop EZAT,Pieštany 2014

 

Plánované opatrenia pre roky 2015-2020:

  • Prechodná zjednodušená schéma – modifikovaná plošná platba (SAPS)
  • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie – greening
  • Prechodná vnútroštátna pomoc – VDJ, DPP, CHM
  • Platba na oblasti s prírodnými prekážkami (fakultatívna)
  • Platba pre mladých poľnohospodárov
  • Dobrovoľne viazaná podpora – dnes Platba na dojnicu (fakultatívna)
  • Redistributívna platba = zo stropovania (fakultatívna)
  • Režim pre malých poľnohospodárov (fakultatívna)

Zároveň treba pripomenúť , že od roku 2015 vstupujú do platnosti platby pre mladých farmárov. Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne fyzickým osobám a/alebo osobám, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku, alebo ktoré takýto podnik už založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o zaradenie do režimu SAPS a ktoré nemajú v roku podania žiadosti o zaradenie do režimu priamych platieb viac ako 40 rokov.

Platba je určená striktne na obdobie prvých piatich rokov podnikania, obdobie piatich rokov sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov. Založením poľnohospodárskeho podniku sa v prípade právnických osôb rozumie založenie mladými poľnohospodármi s kontrolou nad právnickou osobou; ak viacerí mladí poľnohospodári získali kontrolu nad právnickou osobou v rôznych časoch, tak prvé získanie kontroly nad právnickou osobou sa považuje za čas založenia podniku

Foto: Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ priamych platieb PPA , workshop EZAT,Pieštany 2014

Prednáška k priamym platbám bola v plnom rozsahu prezentovaná v polovici decembra v Pieštanoch, kde sa uskutočnil workshop pod názvom: Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

 

 

Autor príspevku::

Ing. Juraj Kožuch

riaditeľ sekcie priamych platieb, Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Viac sa dočitate na www.agroturizmusslovakia.sk a www.ezat.sk.

 

 

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok