Ing. Gabriela Matečná: Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas

Ing. Gabriela Matečná   Jan 17 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely bližšie upravuje Zákon č. 504/2003 Z.z. , kde sa hovorí:

 

 • doba nájmu najmenej 5 rokov, najviac 25 (založenie a obnova škôlky OS – 25 rokov; ovocné škôlky, okrasné dreviny, vinohrady, chmeľnice – 30 rokov; špargľa, drobné ovocie – 15 rokov; registrované repozitóriá – 50 rokov; registrované riešiteľské pracovisko – 10 rokov)

 • zmena druhu pozemku len so súhlasom vlastníka

 • výška nájmu minimálne 1% z BPEJ

 • pozemky v správe a nakladaní fondu nemožno dať do podnájmu tretej osobe

 • fond nepodáva výzvy na skončenie nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu (skončenie uplynutím času, predĺženie doby nájmu dodatkom prípadne nová nájomná zmluva)

 • ak doterajší nájom skončí, dôjde k predaju podniku, akcií, podielu, fond má právo do 6 mesiacov od predaja odstúpiť od zmluvy a to po zbere úrody, ak je založená

 • ak si nájomca riadne a včas plní záväzky zo zmluvy má prednostné právo na uzavretie novej NZ, za obvyklé nájomné (výzvy)

 • Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť najmenej 5 rokov, ( u nového nájomcu) najviac 25 rokov

 • najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,

 • najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny   alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu   chmeľnice

 • najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia,

 • najmenej na 50 rokov ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované,            

 • najmenej na 10 rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované.

 • pozemky v správe a nakladaní fondu nemožno dať do podnájmu tretej osobe (výnimku tvorí § 12 a) zákona)

 • fond nepodáva výzvy na skončenie nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu (skončenie uplynutím času, predĺženie doby nájmu dodatkom prípadne nová nájomná zmluva)

 • zmena druhu pozemku len so súhlasom vlastníka

 • Minimálna výška celkového ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve na poľnohospodárske účely sa stanovuje na sumu 10,00 Eur slovom: desať euro.

   

  Autor: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF

  Workshop EZAT, Pieštany 2014

   

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok