Ing. Gabriela Matečná: Prenájom pozemkov fondu na poľnohospodárske účely

Ing. Gabriela Matečná   Jan 14 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Nájom pozemkov upravuje prednostne Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, pričom týmto zákonom sa riadia všetci prenajímatelia poľnohospodárskych pozemkov. Podmienky nájmu, ktoré neupravujú tieto zákony a nie sú dohodnuté v nájomných zmluvách upravuje v §§ 663 až 684 OZ (40/1964 Zb.).

Prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF upravuje okrem vyššie uvedenej legislatívy NV SR č.238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (Zmena: 363/2012 Z. z. ) v § 2 Prenájom nehnuteľností .

 

 1. Pozemok na poľnohospodárske účely (ďalej len “pozemok”) prenajíma fond osobám, ktorých predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba alebo ktorých činnosť súvisí s poľnohospodárskou činnosťou. Ak je v prenajímanom pozemku zabudovaný odvodňovací detail, na účely tohto nariadenia vlády sa považuje za súčasť predmetu nájmu.

 2. Pozemok, ktorý nie je vhodný na poľnohospodársku výrobu a o ktorý osoba neprejaví záujem na poľnohospodársky účel, fond prenajme dočasne aj na iný ako poľnohospodársky účel.

 3. Pozemok, ktorý tvorí podiel spoločnej nehnuteľnosti, fond prenajíma pozemkovým spoločenstvám, ktoré vlastnia           podiel na tejto spoločnej nehnuteľnosti alebo osobe, ktorá má pozemok od pozemkového spoločenstva prenajatý na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.

 4. Pozemok s celkovou výmerou najviac 5 ha, ak ide o trvalý trávnatý porast, a 2 ha, ak ide o ornú pôdu, môže fond prenajať fyzickým osobám na účely vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti.

 5. Pozemok funkčne spätý s nehnuteľnosťou určenou na poľnohospodárske účely prenajme fond prednostne vlastníkovi takejto nehnuteľnosti; nehnuteľnosťou na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie funkčná budova alebo stavba (ďalej len “stavba”), slúžiaca poľnohospodárskej výrobe alebo lesnej výrobe alebo stavba, ktorá je na základe podnikateľského zámeru určená na poľnohospodársku výrobu. Ak sa nájom skončí z dôvodu, že stavba sa nevyužíva na poľnohospodárske účely, nájomca vráti fondu predmet nájmu po zbere úrody v obvyklom agrotechnickom termíne, ak bola založená, inak ihneď.

 6. Fond prenajme pozemok na účely založenia trvalého porastu na základe:

 

 Ing. Gabriela Matečná , workshop EZAT , 2014

 

a) odborného stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ak ide o ovocný sad, chmeľnicu alebo rýchlorastúce dreviny. Pri posúdení návrhu nájomnej zmluvy na pestovanie rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde, je potrebné dodržať všeobecne záväzné ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z.

 

- porast rýchlorastúcej dreviny možno založiť na poľnohospodárskej pôde, ktorá je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do piatej až deviatej kvalitatívnej skupiny, alebo na poľnohospodárskej pôde kontaminovanej rizikovými látkami, o ktorej orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodol podľa § 8 ods. 5, alebo na poľnohospodárskej pôde, zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do tretej alebo štvrtej skupiny kvality, ak sa poľnohospodárska pôda nachádza v záplavovom území, je zamokrená alebo je vystavená veternej erózii. Porast rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny,

- osoba, ktorá navrhuje založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde je povinná podať žiadosť o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín, ktorý vedie obvodný pozemkový úrad (v nájomnej zmluve je potrebné nájomcovi uložiť povinnosť registrácie plochy rýchlorastúcej dreviny),

- nájomca je povinný vykonať spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy v termíne do ukončenia pestovania rýchlorastúcich drevín podľa osvedčenia vydaného orgánom ochrany PPF.

b) rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ak ide o vinohrad

1. Ak prenájom prestane spĺňať požiadavky odsekov 5 a 6, fond odstúpi od zmluvy po zbere úrody, ak bola založená, alebo dňom doručenia odstúpenia.

 2. Pri likvidácii, konkurze alebo exekúcii majetku doterajšieho nájomcu prenajme fond pozemky v tomto poradí:

a) osobe, na ktorú sa majetok prevádza,

b) oprávnenej osobe, ktorá ako reštitučnú náhradu bezodplatne prevzala stavby slúžiace poľnohospodárskej výrobe alebo lesnej výrobe, alebo

c) osobe, ktorá má v prenájme nehnuteľnosť na týchto pozemkoch.

 1. Fond neprenajme pozemok podľa odsekov 5 až 8 spolu so stavbou, ak je preukázateľné, že nebude použitý na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva.

      2. Fond neprenajme pozemok právnickej osobe, ak

a) nemá v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu,

b) je dlžníkom fondu sama alebo právnická osoba ňou ovládaná alebo ju ovládajúca,

c) je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu,

d) má daňové nedoplatky, nedoplatky colného dlhu, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, alebo

e) nemá uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

 DSC_0055_-_kopia

   Ing. Gabriela Matečná , workshop EZAT , 2014

 

11. Fond neprenajme pozemok fyzickej osobe, ktorá

a) je dlžníkom fondu sama alebo jej blízka osoba,

b) má daňové nedoplatky, nedoplatky colného dlhu, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo

c) nemá uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

 1. Fond prenajme pozemok zastavaný stavbou aj vlastníkovi stavby, ak nespĺňa podmienky podľa odsekov 10 a 11.

 2. Prenajatý pozemok musí byť využívaný riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely, pri prevádzkovaní podniku a primerane druhu pozemku.

 3. Ak je o prenájom pozemku viac záujemcov, má doterajší nájomca, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy, prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

 4. Ak sa samostatne hospodáriaci roľník stane akcionárom alebo spoločníkom právnickej osoby, fond prednostne prenajme pozemky tejto právnickej osobe, ak spĺňa podmienky na prenájom pozemkov a má o prenájom pozemkov záujem.

 5. Ak doterajší nájomca, ktorým je samostatne hospodáriaci roľník alebo fyzická osoba požiada o skončenie nájmu, fond prednostne uzavrie nájomnú zmluvu s osobou jemu blízkou, ak táto spĺňa podmienky na prenájom pozemkov a má o prenájom záujem.

 6. Ak si doterajší nájomca neplní zmluvné povinnosti, po skončení nájmu fond uzavrie zmluvu so záujemcom, ktorý

a) má uzavreté nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami, ktoré sú v nájme od fondu,

b) zabezpečuje živočíšnu výrobu,

c) zabezpečuje špeciálnu rastlinnú výrobu,

d) má trvalý pobyt alebo sídlo v obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza predmet nájmu, alebo

e) preberie záväzok doterajšieho užívateľa, vyplývajúci z nájomnej zmluvy s fondom, od ktorej fond odstúpil.

 1. Ak počas nájmu pozemku dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového podielu, k predaju väčšiny majetkových podielov , alebo väčšiny akcií doterajšieho nájomcu alebo k zlúčeniu alebo splynutiu podniku, fond môže do šiestich mesiacov od tejto skutočnosti odstúpiť od zmluvy, ak si nadobúdateľ neplní zmluvné záväzky vo vzťahu k fondu alebo nehospodári so starostlivosťou riadneho hospodára. Zmluva zaniká po zbere úrody, ak bola založená, alebo dňom doručenia odstúpenia.

 2. Fond môže od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak si nájomca neplní zmluvné záväzky vo vzťahu k fondu alebo nehospodári so starostlivosťou riadneho hospodára.

 3. Ak nájom skončí podľa § 14 ods. 8 zákona číslo 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (t.j. po zápise projektu pozemkových úprav), fond prenajme nové pozemky alebo ich časť doterajšiemu nájomcovi novou zmluvou alebo dodatkom k nájomnej zmluve, vo výmere primerane zníženej o výmeru pozemkov poskytnutých na spoločné zariadenia a opatrenia, pokiaľ je to uskutočniteľné v teréne (§ 2 odsek 20 nariadenia vlády).

 4. Ak sa nájom skončí a žiadateľ o nájom nespĺňa podmienky uzavretia zmluvy podľa tohto nariadenia, alebo o nájom pozemkov neprejavil záujem žiadny vhodný záujemca, fond prenajme pozemky ponukou; ponukou sa rozumie zistenie, spôsobom v mieste obvyklým, záujmu osôb hospodáriacich v obci alebo v susednej obci, kde sú pozemky, ktoré chce fond prenajať.

   

Fond pri prenajímaní pozemkov prihliada na skutočnosť, aby ako správca pozemkov prenajal (pokiaľ je to možné a nebránia tomu zákonné prekážky) všetky pozemky, ktoré má vo svojej správe a nakladaní na poľnohospodársky účel.

Fond pri prenajímaní pozemku na poľnohospodárske účely neprenajme nájomcovi pri prenajímaní pozemkov aj výkon rybárskeho práva alebo výkon práva poľovníctva.

Pozemky, ktoré nie sú vhodné na poľnohospodársku výrobu, a o ktoré osoba neprejavila záujem na poľnohospodársky účel, fond prenajme dočasne aj na iný ako poľnohospodársky účel.

 

Autor: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

Workshop EZAT, Pieštany 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok