Ing. Gabriela Matečná: Aktuálne predpisy pre uzatváranie nájomných zmlúv so SPF

Ing. Gabriela Matečná   Jan 12 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Fond prenajíma pozemky na:

 poľnohospodárske účely

nepoľnohospodárske účely

výkon práva poľovníctva

prenájom spoločnej nehnuteľnosti.

 

Fond  pri uzatváraní právnych aktov – nájomných zmlúv  postupuje najmä podľa týchto všeobecne  záväzných právnych predpisov:

 

  1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ,

  2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a to na základe §§ 16 , 18 ,19 zákona. Vláda Slovenskej republiky schválila podľa § 19 ods. 1 cit. zákona Zásady, publikované v Zbierke zákonov pod č. 289/2001 Z. z.,

  3. Zákon č. 504/2003 Z. z.o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,

  4. Nariadenie vlády SR č.238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom,

  5. Zákon 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  6. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“, alebo „OZ“),

  7. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),

  8. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 229/1991 Zb.“),

  9. Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pôdneho fondu“),

  10. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

  11. Vyhláška č. 492/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku),

  12. Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

    

Fond spravuje pozemky vo vlastníctve štátu, neknihované pozemky v extraviláne a pozemky s nezisteným vlastníkom (miesto pobytu neznáme, vlastník nie je známy, pozemky, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov katastra nehnuteľností (KN) v súbore geodetických a popisných informácií alebo ak sa nepreukáže inak). Fond nemôže takéto pozemky sám užívať, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárstva. Dočasne ich prenajíma aj na iný účel.

Workshop EZAT. Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014 

 

Fond spravuje pozemky vo vlastníctve štátu, neknihované pozemky v extraviláne a pozemky s nezisteným vlastníkom (miesto pobytu neznáme, vlastník nie je známy, pozemky, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov katastra nehnuteľností (KN) v súbore geodetických a popisných informácií alebo ak sa nepreukáže inak). Fond nemôže takéto pozemky sám užívať, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárstva. Dočasne ich prenajíma aj na iný účel.

 

Údaje po zapísaní ROEP do KN sú pre fond záväzné , v k. ú., kde nie sú zapísané údaje ROEP do KN fond nakladá s pozemkami nezisteného vlastníka na základe údajov odsúhlasených nájomcom. Nájomca je povinný viesť evidenciu prenajímaných pozemkov podľa prenajímateľa a druhu pozemku (záväzný predpis MPSR – rovnako eviduje platby nájomného).

Oprávnenia fondu k pozemkom nezistených vlastníkov zanikajú doručením výpisu z KN. Doručením výpisu fondu vstupuje vlastník do práv prenajímateľa

 

Autor: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

Workshop EZAT, Pieštany , december 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok