Ing. Gabriela Matečná: Úloha Slovenského pozemkového fondu pri správe nehnuteľností od roku 2014

Ing. Gabriela Matečná   Jan 11 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Slovenský pozemkový fond ( ďalej len ” SPF ” alebo ” fond ” ) je právnická osoba, ktorá koná vo verejnom záujme. Je to neštátna a nezisková organizácia zriadená Zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Činnosť fondu riadi generálny riaditeľ, pričom právne akty predmetom, ktorých je odplatný, alebo bezodplatný prevod, alebo prenájom nehnuteľností v správe fondu podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.

Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 11-členná rada, ktorá okrem ostatných činností prerokúva uvedené právne akty a predkladá k nim štatutárom fondu odporúčajúce, alebo neodporúčajúce stanovisko.

 

Hlavné úlohy SPF

 

 • spravuje poľnohospodárske a niektoré lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu           a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov,
 • prevádza do vlastníctva oprávnených osôb náhradné nehnuteľnosti z vlastníctva štátu,   ak im nemožno vydať pôvodné nehnuteľnosti,
 • prevádza do vlastníctva fyzických a právnických osôb alebo do správy právnických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu a ťažbu, alebo aj na iné účely v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 • prenajíma spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a obdobne nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv k nim,
 • v záujme usporiadania pozemkového vlastníctva a utvárania vhodných majetkových pomerov pre hospodárenie na pôde môže nadobúdať pozemky do vlastníctva štátu a predávať alebo zamieňať pozemky vo vlastníctve štátu za pozemky iných vlastníkov,
 • spravované podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov prenajíma pozemkovým spoločenstvám,
 • je účastníkom konania o pozemkových úpravách a konaniach o ROEP,
 • zabezpečuje usporiadanie pozemkového vlastníctva v rámci registrov a projektov pozemkových úprav.

 

              Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF, worshop EZAT, Pieštany 2014

 

Pozemky v správe a nakladaní SPF :

 

Pozemkom v správe fondu  je pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky,  ktorý spravuje fond.

Pozemkom v nakladaní fondu  je pozemok nezisteného vlastníka, s ktorým je fond oprávnený  vo vlastnom mene nakladať podľa §16 ods. 1 písm. b), c)  a §19 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 180/1995 Z. z..

Fond je povinný pri prevodoch pozemkov prihliadať prednostne na potrebu ich prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu, podľa § 3 ods. 4 nariadenia vlády  a § 19 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z.

 

 K 31.12.2012 je na listoch vlastníctva  evidovaných v správe fondu (SR-SPF) celkom  212 725 ha pozemkov a v nakladaní fondu (NV-SPF) celkom  492 719 ha pozemkov .

 

Fond môže

 • predať pozemky kúpnou zmluvou postupom podľa § 19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. (pozemky vo vlastníctve štátu) a § 3 ods. 1 nariadenia vlády č.238/2010 Z.z.,

 • odplatne previesť vlastníctvo k pozemkom v  nakladaní fondu zmluvou o prevode vlastníctva podľa § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. na účely (Zmena: 115/2014 Z.z.)

              - na ktoré možno pozemok vyvlastniť (napr. chodníky, ČOV, komunikácie),

              - na základe rozhodnutia o zriadení priemyselného parku,

                - usporiadania vlastníctva k  zastavaným pozemkom v areáli hospodárskeho   

                   dvora,  

              - usporiadania vlastníctva k zastavaným pozemkom, ktoré slúžia ozbrojeným silám               Slovenskej republiky,

              - usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo                    verejnom       záujme,

 • bezodplatne previesť pozemky zmluvou o bezodplatnom prevode vlastníctva podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Z.z. na verejnoprospešné stavby len do vlastníctva obce,

 • pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu podľa       § 11 ods.1 z.č. 97/2013 Z.z. v platnom znení ( o pozemkových spoločenstvách)

 • zameniť pozemky zámennou zmluvou podľa § 16 až 19  zákona č. 180/1995 Z.z. a § 4 nariadenia vlády,

 • zriadiť vecné bremeno k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe fondu a takisto k pozemkom vo vlastníctve nezistených vlastníkov v nakladaní fondu podľa § 19 ods. 3 a 4 z.č. 180/1995 Z.z. uzatvorením zmluvy podľa § 151n Občianskevho zákonníka (v prípadoch uloženia inžinierskych sietí, práva prechodu a prejazdu a iné),

 •  previesť pozemky a stavby kúpnou zmluvou podľa zákona č. 92/1991 Zb. na účely odpredaja prebytočného a nepotrebného majetku, resp. kúpnou zmluvou podľa zákona č. 278/1993 Z.z. na účely odpredaja prebytočného a nepotrebného majetku.

   

   

  Autor: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF

  Workshop EZAT: Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2017, december 2014

   

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok